Обявление

  Решение по чл.22,ал.1 от ЗОП

                   

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:

„Изграждане на пристройка за физкултурен салон към сграда на НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен“

2024 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Начинът на провеждане на тази процедура е електронно, чрез националната електронна уеб-базираната платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), намираща се на адрес: https://app.eop.bg/today.

Настоящата документация определя правилата за подготовка и представяне на офертите за участие в процедурата, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него нормативни актове.

За всички неуредени въпроси по настоящата процедура се прилагат разпоредбите на ЗОП и свързаните с него нормативни актове.

1. Възложител:

Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки е Директорът на НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен - Публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

2.Обект напоръчката:

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство, съгласно чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП.

                                   

3. Предмет на обществената поръчка:„Изграждане на пристройка за физкултурен салон към сграда на НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен“. Детайлното описание на дейностите предмет на обществената поръчка се съдържат в Техническа спецификация и Техническите проекти, приложено представени към настоящата Документация.

4. Мотиви за избор на процедура:

Процедурата се открива на основание чл.18, ал.1, т.12 при условията на чл. 178 от ЗОП чрез „публично състезание“.

Процедурата ще бъде възложена на основание чл. 18, ал.1 т.12 от ЗОП по реда на "Глава двадесет и пета", "Раздел II" от ЗОП  чрез "публично състезание", предвид факта, че прогнозната стойност попада в праговете на чл.20, ал.2 т.1 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" гарантира в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката.

С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката не попада в приложното поле на чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез "публично състезание".

5. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на строителството е по предложение на участника, но не повече от 210 (двеста и десет) календарни дни. Срокът за изпълнение на дейностите включва срока за изпълнение на строителството, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

6. Обособени позиции: Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е направил преценка, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно. Целта на НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен, с неразделянето на поръчката на позиции е да осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на проекта, имайки предвид че всички дейности, включени в техническата спецификация са взаимосвързани, намират се в едно населено място и са част от едно Разрешение за строеж – предвид на което изпълняват условията за определянето му като един строеж по смисъла на ЗОП, който представлява единен предмет на поръчката. Възлагането на отделни дейности в рамките на един строеж за изпълнение на различни изпълнители, би могло да доведе до липса на координация, забавяне на цялостното изпълнение и отчитане на проекта, в случай на забавяне на някой от тях, породено или от жалба на етапа на провеждане на процедурата по съответната обособена позиция или от забавяне на някой от тях по време на самото изпълнение. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат, а именно – изпълнение на строително-монтажни работи за реализирането на един строеж. Дейностите, предмет на поръчката, нямат разнороден характер, поради което най-целесъобразно е възлагането им на един изпълнител. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението качествено и в срок. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая Възложителя приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно и възлагането ѝ на един изпълнител единствено би гарантирало постигане на оптимален резултат.

7. Място на изпълнение на поръчката:

Мястото на изпълнение на поръчката е адреса на НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен на адрес: Шумен, ул. „Тотлебен“ № 20. Същото е посочено с точност в приложената техническа документация.

8. Прогнозна стойност на поръчката:

Прогнозната стойност на поръчката е 916 554,04 лева без ДДС (деветстотин и шестнадесет хиляди петстотин петдесет и четири лева и четири стотинки) или 1 099 864,85 лева с вкл. ДДС.

Сумата се осигурява като безвъзмездно финансиране по ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2026 г.

Посочената обща прогнозна стойност на обществената поръчка представлява максималния финансов ресурс, с който Възложителят разполага за нейното изпълнение. Предложената от участника цена за изпълнение задължително трябва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

  1. Предложените от участниците цени следва да са в български левове без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая и по-големи от нула.

9. Критерий за възлагане за поръчката:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество-цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.

10. Срок на валидност на офертите:

Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите, посочен в графика на обществената поръчка.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

12. Финансиране – Финансирането на поръчката ще бъде осигурено по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.. Към настоящия момент стойността на финансирането не е осигурена – паричните средства не са предоставени на възложителя и няма подписано споразумение за неговото изплащане.

13. Подготовка на офертата

1.1. Документацията по настоящата обществена поръчка е налична и се предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до нея чрез ЦАИС ЕОП, на адреса на профила на купувача.

1.2. Всеки участник следва да изготви своята оферта в съответствие с обявените от възложителя условия, изискванията на ЗОП, ППЗОП, настоящата документация и да бъде оформена по приложените образци. Условията в образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

1.3. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.4. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите Не се допуска възможност за представяне на варианти в офертите.

1.6. Участникът трябва да проучи всички указания, образци, условия в документацията. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на изискванията на Възложителя, посочени в документацията, е риск за участника и може да доведе до отстраняването му.

1.7. Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация следва да бъдат представени на български език, а в случай че документите са на чужд език - с превод на български език.

1.8. Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация се представят съгласно приложените от Възложителя образци и съответните полета на платформата ЦАИС ЕОП.

1.9. Офертата задължително трябва да включва пълния обем от предмета на поръчката. Оферти за част от предмета на поръчката се отстраняват от участие.

1.10. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

1.11. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. В случай, че подизпълнителя не отговаря на някое от тези условия поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществената поръчка, Възложителят изисква замяната му.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.Не е нарушение на забраната за превъзлагане на доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

1.12. Участниците могат за конкретната поръчка да се използват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай, че трето лице не отговаря на някое от тези условия поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществената поръчка, Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице.

Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 - 4 от ЗОП.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и което:

- подаде оферта за участие в обявената процедура;

- спрямо което не са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя в обявлението за поръчката основания по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП;

2.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.По смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

По смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

По смисъла на § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа „Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

3. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата освен ако не е налице изключението по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

4. Лице, за което са налице обстоятелствата по чл.87 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) не може да участва в процедурата по обществената поръчка.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелно оферта.

6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.  В този случай ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

1.2 е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3 има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

1.4 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5 е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6 е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.7 е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

2.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.2 е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

2.3 е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

2.4 е опитал да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3. На основание чл. 107 от ЗОП възложителят отстранява участник, който:

3.1 не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

3.2 е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

3.3 не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3–5 от ЗОП;

3.4 е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата.

3.5 е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

3.6. е лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

4. На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), възложителят отстранява участник в процедурата по обществената поръчка за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

5. Възложителят отстранява участник от процедурата за обществената поръчка за когото са налице обстоятелствата по чл. 87 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК).

6. Наличието на обстоятелствата по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и 5 са основания за отстраняване и когато са налице спрямо посочен от участника подизпълнител и/или трето лице, на чийто капацитет се позовава участникът в процедурата.

7. Когато участникът е юридическо лице, основанията за отстраняване отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.В тези случаи, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията от настоящия раздел се отнасят и за това физическо лице.

8. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, то той се отстранява от участие, когато някое от основанията по т. 1, т. 2, т.3, т.4 и 5 вкл. от настоящия раздел е налице и за член на обединението.

9. Основанието за отстраняване по т. 1, подточка 1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

10. Участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване по т. 1 и т. 2 включително има право да докаже, че е предприел мерки за гарантиране на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

11. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

 При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, както и тези за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, се доказва от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

1.1. Участниците да са вписани в професионален регистър.

Участниците следва да са вписани в професионален регистър за изпълнение на строежи от минимум първа група, четвърта категория (строежи по чл.137, ал.1, т.4, от ЗУТ, и чл.5, ал.6, т.1.5. от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, чл.9, ал.1 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри по смисъла на чл. 25а от Закона за камарата на строителите, съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в която са установени, даващи им право за предоставяне на строителните услуги, предмет на настоящата поръчка.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, както и тези за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, се доказва от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.

Деклариране: При подаването на офертата си, Икономическият оператор декларира съответствие с този от критериите за подбор и поставеното с него минимално изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионалнадейност, само като попълва изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, вписвайки данни и информация относно:

(1) документа за регистрация (индивидуализират се: наименованието на документа; номера на вписване на документа в съответния търговски и/или професионален Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата икатегорията/ите строеж/и, които Участникът има право да изпълнява),

(2) професионален или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионалнадейност).

Доказване: Предвид обстоятелството, че данните и информацията, отразени в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) са публично оповестени и достъпни за Възложителя, на основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в хода на провеждане на процедурата или при сключване на договораняма да се изисква представяне на документи от вписаните в този регистър лица, а по отношение на Участници - чуждестранни лица, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор, се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валиден еквивалентен на Удостоверението за вписване в ЦПРС документ, удостоверяващ правото на съответното лице, съгласно националното му законодателство да изпълни предмета на поръчката на територията на Р. България, придружен с превод на български език, освен ако не е налице хипотезата на чл. 112, ал. 9, т. 3 от ЗОП.

Документът/ите се представя/т и за Подизпълнителя/лите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълнява/т (важи само за Подизпълнителя/лите, който/които ще изпълнява/т строителство).

Мотиви на Възложителя: Изискването произтича от разпоредбите на Закона за устройство на територията, чл. 4 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя и чл. 60, ал.1 от ЗОП.

2.Минимални изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците и доказателства за тях.

2.1.Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“.

Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за лицата, които ще осъществяват строителството, покриваща минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или за чуждестранни участници еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът, с минимален праг на застрахователната сума 100 000 лв., съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.

Съгласно чл.171 а от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата почл. 171, ал. 1не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, държавните органи или възложителят могат да изискват допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие счл. 173, ал. 2ичл. 174, ал. 1и при спазване изискванията начл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

При участие на обединения, които не са юридически лица всеки от партньорите, който съгласно разпределението на дейностите ще изпълнява дейности по строителството трябва да има валидна застраховка професионална отговорност с клауза „строителство“. Застраховките трябва да покриват посочените по-горе минимални изисквания. Изискването важи и за подизпълнителите и третите лица, съобразно дейността, която ще изпълняват.

Деклариране: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това минимално изискване за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б„Икономическо и финансово състояние“. Следва да се предоставят данни и информация относно:

(1) застрахователната полица/еквивалентен документ– посочват се: вида, номера и датата на издаване на съответно релевантния документ;

(2) застрахованото лице, титуляр на застраховката;

(3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката;

(4) срок/валидност на застраховката;

(5) общ лимит на отговорност и валута;

(6) застрахователната институция, издала документа.

          Доказване: На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в хода на провеждане на процедурата, или при сключване на договор, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представя следния документ по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидна застрахователна полица за сключеназастраховка„Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“), или еквивалентендокумент.

 

Мотиви на Възложителя: Изискването произтича от чл. 171 от Закона за устройство на територията и чл. 61, ал. 1, т . 2 от ЗОП.

3. Минимални изисквания към техническите и професионалните способности и доказателства за тях.

3.1. Възложителят изисква от участника да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата - за строителство.

Минимално ниво: Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата дейности – строителство (минимум едно) с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

За строителни дейности с предмет „сходен с този на настоящата поръчка“, се приема строителство (вкл. основен ремонт, реконструкция, ново изграждане) или инженеринг по изграждане на сграда - спортна зала или физкултурен салон или друга сграда, предназначена за обществено ползване, извършено в или извън страната.

Възложителят не поставя изискване за обем на изпълненото.

Дейностите (строителството) се считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен актза установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или аналогичен документ, показващ приемането на строителните дейности от Възложителя.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, както и тези за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, се доказва от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3.1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Деклариране: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания, само посредством попълване на изискуематаинформация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически ипрофесионални способности“ в поле“За поръчки за строителство:извършени строителни дейности от конкретния вид“ от ЕЕДОП,като за всяко, посочено като изпълнено от него строителство предостави данни и информацияотносно:

$1(1)                  строителните работи (СМР), които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции;

$1(2)                  лицето, получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор);

$1(3)                  стойност на изпълнените строителни работи;

$1(4)                  датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности – посочва се датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или аналогичния документ.

!!! В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при изпълнението на които е участвал като Партньор в Обединение или като Подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответнитедоказателства.

Доказване: На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в хода на провеждане на процедурата или при сключване на договор, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: (1) Списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите; (2) Удостоверение/я за добро изпълнение за всяко съответно строителство, отразено в Списъка по предходната точка, съдържащо/и посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството (СМР), както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, освен ако информациятаепубликувана в съответен публичен регистър и е публично достъпна.

Мотиви на Възложителя: Възможността за включване на посоченият критерий за подбор се съдържа в разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. Включването на критерия ще позволи в обществената поръчка да участват лица, които имат опит в изпълнение на дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката. Това би гарантирало, че изпълнението на поръчката ще се осъществява от лица, които имат необходимия опит, което защитава интересите на Възложителя при разходване на публични средства, свързани с изпълнението на проекта.

3.2. Участниците в процедурата следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3.2.1. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за извършването на строителството, със следната професионална компетентност:

А.1. Технически ръководител

- изискуемо образоване: правоспособно лице, притежаващо степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл.163а, ал. 4 от ЗУТ или еквивалент, а за чуждестранни лица - еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина.

- изискуем професионален опит: Да притежава специфичен опит като технически ръководител на поне един обект за изграждане/реконструкция/основен ремонт на сграда.

А.2. Специалист „Контрол на качеството“

- изискване: лице, притежаващо валиден/о сертификат/удостоверение или друг еквивалентен документ за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност, а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

А.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве

- изискване: - лице, притежаващо удостоверение/сертификат за преминато обучение по Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Важно!!! Посочените експерти не могат да изпълняват повече от една длъжност.

Деклариране: При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, като следва да се предоставят данни и информация относно:

(1) трите имена на всяко едно от предложените от Участника лица от изискуемия инженерно-технически състав, който щеизпълнявастроителството,предметнанастоящата обществена поръчка;

(2)експертната позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, членове на изискуемия екип, съобразно минималните изисквания на Възложителя, посочени по-горе;

(3) професионалната квалификация на експертите, съгласно информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование – посочват се: номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид образование/образователно-квалификационна степен и придобити от експерта специалност и професионална квалификация;

(4) допълнителна професионална квалификация / опит (когато е приложимо) – вписват се релевантните данни и информация относно притежаван от лицето валиден сертификат/удостоверение или друг еквивалентен документ, посредством индивидуализация на: наименованието на документа; предметния му обхват; номер и дата на издаването му и издател на документа; данни за заемана длъжност, период, възложител/работодател, строителния обект, на която е изпълнявана длъжността;

Доказване: На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в хода на провеждане на процедурата или при сключване на договор за възлагане на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно:

(1) Списък на лицата от инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на строително – монтажните/строително-ремонтните работи и

(2) документи, които доказват професионалната компетентност на тезилица.

Мотиви: Мотивите на възложителя да изиска посочените по-горе експерти съответства на обема и обхвата на предвидените СМР при изпълнение на поръчката. Посочените експерти са необходими с оглед планирането и реализацията на дейностите, предмет на процедурата за обществена поръчка. Възложителят, счита че изпълнителят следва да разполага при изпълнение на поръчката с доказан на етап подбор човешки потенциал необходим за реализирането й. Предвидените специалности, на които следва да отговарят експертите съответстват на предвидените дейности при изпълнение на поръчката. Изискуемият професионален опит на експертите не е завишен и не ограничава потенциалните участници във процедурата. Същият е необходим, за да се докаже, че експертите притежават опит по съобразно дейностите, които ще изпълняват, което възложителят счита за важно условие за качествено изпълнение на поръчката.

3.3. Възложителят изисква от участника да прилага системи за управление на качеството и за управление на околната среда.

Минимално ниво:

$11)    Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват „строителство“.

$12)    Участникът следва да прилага системи или стандарти за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен сертификат, с обхват: „строителство“.

Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на изискването по т. 3.3. може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването по т. 3.3. се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

Деклариране:Участниците доказват съответствието си с поставените в т. 3.3. минимални изисквания, единствено попълвайки съответните полета в ЧастIV„Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандартизаекологично управление, като по отношение на всеки притежаван от тях Сертификат за прилагане на съответен от горепосочените Стандарти впишат информация относно:

(1) наименованието на Стандарта, който прилагат,

(2) предметния обхват на притежавания от Икономическия оператор Сертификат,

(3) дата на издаване,

(4) срокът му на валидност,

(5) сертифициращия орган/организация, издал/а документа и

(6) публичния регистър, в който се съдържа информация за наличието на тези сертификати (в случай наприложимост).

Доказване: На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в хода на провеждане на процедурата или при сключване на договор, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Копия на валидни Сертификати за разработени и внедрени от Участника системи за управление на качеството, или еквивалентни, освен акоинформацията е публикувана в съответен публичен регистър и е публично достъпна.

Копия на валидни Сертификати за разработени и внедрени от Участника системи за управление на околната среда, или еквивалентни, освен акоинформацията е публикувана в съответен публичен регистър и е публично достъпна.

 

!!! Уточнения:Представените от Участниците сертификати трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване насъответствието.

Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато Участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай, Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни наизискваните.

Мотиви на Възложителя:

1. Под система за управление на качеството (СУК) се разбира начинът, по който организацията ръководи и управлява всички дейности, свързани с качеството. В широкия смисъл системата за управление на качеството включва: структурата на организацията и планирането, процесите, ресурсите и документацията, която трябва да се използва за постигане на целите по качеството, както и да осигури подобряване на продуктите и услугите и да се удовлетворят изискванията на клиентите. Възложителят счита, че с изискването на стандарт БДС ISO 9001:2015 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с обхват строителство и БДС EN ISO 14001:2015 за системи или стандарти за управление на околната среда, или еквивалентен са в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки. Поставяйки цитираното по-горе условие, възложителят гарантира, че в поръчката ще участват лица, които притежават всички онези необходими реквизити, изискуеми в процеса на сертификация.

!!! Пояснения:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, както и тези за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, се доказва от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

            Когато Участникът предвижда ползване на Подизпълнители, съответствието с поставените минимални изисквания за технически и професионални способности се доказва от Подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които ще им бъдат възложени заизпълнение.

            Когато Участникът се позовава на капацитета на Трети лица, тези Трети лица трябва да отговарят на поставените критерии за подбор, свързани с професионалната компетентност и опит за изпълнение на поръчката, само ако ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим тозикапацитет.

!!! Възложителят, на основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП няма да приема представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействиенакорупциятаизаотнеманенанезаконнопридобитотоимущество.

Посочените по-горе документи, подлежащи на представяне по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се представят и за Подизпълнителите (ако има такива), според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за Третите лица (ако има такива), в случай, че Участникът се позовава на техния капацитет за доказването на тези от критериите заподбор.

!!! На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, от участие в настоящата процедура ще бъде отстранен Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор за технически и професионални способности и определените с тях минимални изисквания (при спазване и след прилагане на процедурния ред по чл. 54, ал. 7-9 от ППЗОП).

ЗАБЕЛЕЖКА: При условията на 112, ал. 1, т 2 преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят не изисква документи в случаите по чл. 112, ал. 9 от ЗОП. В случай, че във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при провеждане на процедурата избрания изпълнител е представил някои от изброените документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор при подписване на договора, следва да декларира писмено, че предоставените документи са актуални.

Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно ЗУТ, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.  

Използване капацитета на трети лица, участие на подизпълнители, участие на обединения:

Използване на капацитета на трети лица:

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от участие във възлагането. В случай че, някое от посочените от участника трети лица не отговаря на съответните критерии за подбор и/или за него са налице основанията за отстраняване от участие, възложителят изисква от участника да замени посоченото от него лице, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор за възлагане на обществената поръчка документите, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от участие, както и съответствието с поставените критерии за подбор, се представят за всяко от третите лица, включени в офертата на участника.

Подизпълнители:

В случай, че участникът възнамерява да използва подизпълнители той посочва в заявлението за участие или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от участие във възлагането.

За всеки от подизпълнителите се представят декларация за съответствие с критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и декларации, че за него не са налице основания за отстраняване от участие, по образец на възложителя.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, като в срок от 3 дни от сключването му (или на допълнителното споразумение за замяната му, когато е приложимо) изпълнителят изпраща копие от договора/допълнителното споразумение на възложителя, ведно с доказателствата, че са спазени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 14 от ЗОП.

След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 14 и 15 от ЗОП.

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор за възлагане на обществената поръчка документите, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от участие, както и съответствието с поставените критерии за подбор, се представят за всеки от подизпълнителите, включени в офертата на участника.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл.67 ал. 1 от ЗОП.

 

Участници обединения, неперсонифицирани дружества:

В случай че участникът е обединение, участникът следва да представи копие от документ за създаване на обединението, както и минимално изискуемата информация за конкретната обществена поръчка, в съответствие с чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), а именно:

1.1. Определеният партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществената поръчка;

1.2. Начините за уговаряне на солидарна отговорност (когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство);

1.3. Правата и задълженията на участниците в обединението;

1.4. Разпределението на отговорността между членовете на обединението;

1.5. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

В документа за създаване на обединението изрично, точно и недвусмислено трябва да е посочен начина за ангажиране на гаранционната отговорност на Изпълнителя, поради което може да се приеме, че на основание чл. 37, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), към участниците обединения, се поставя изрично изискване в документа за създаване на обединение да се предвиди клауза, че участниците в обединението носят отговорност, както за срока на изпълнение на договора за обществена поръчка, така и през гаранционния срок на изпълнените и приети видове работи. Споразумението (документът), с който е създадено обединението трябва да съдържа клауза, която да гарантира, че същото е създадено със срок до окончателното изпълнение на поръчката и изтичането на най-дългият гаранционен срок.

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от ППЗОП.

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.

В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. В договора за създаването на обединение следва да са налице клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия.

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция. В случай, че не е регистрирано по БУЛСТАТ и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрацията по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване се прилагат освен за обединението, също и за всеки член на обединението.

 

V.ПОДГОТОВКА, ПОДАВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

 

1. Подаване на офертата                                                      

Място и срок за подаване на оферти: Подаването на офертите се извършва чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС „ЕОП”). Подписването на офертите се извършва с квалифициран електронен подпис (КЕП). Подписването с КЕП се извършва от представляващия участника или от упълномощено за тези действия лице. С подписването с КЕП на офертата, цялата информация в нея и прикачените документи се считат за подписани, освен в ЕЕДОП и/или в изрично посочените случаи. В случай, че упълномощено лице е подписало офертата, следва същото да бъде посочено в Част ІІ „Информация за икономическия оператор“, раздел Б от ЕЕДОП. Участниците са единствено отговорни за съхранението на генерирания в ЦАИС ЕОП уникален ключ, както и за декриптирането на съответните документи с него в законоустановените за това срокове. Участникът декриптира документите по обществената поръчка в платформата с генерирания уникален ключ в интернет браузър на потребителя в периода от изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата и час за тяхното отваряне. Съгласно чл.9л, ал.5 от ППЗОП, участници, които не са декриптирали подадената от тях оферта (заявление за участие) и/или ценово предложение в законоустановените за това срокове се отстраняват от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. Оферти се подават до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка (местно време). До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

При подготовката и подаването на оферти по настоящата процедура участниците следва да спазват разпоредбите на чл. 47-48 от ППЗОП.

Документи към офертата, които се представят по преценка на участника (напр. пълномощни, копия от документи и др.), се прикачват сканирани, като следва да бъдат с ясно видими подписи, заверки „Вярно с оригинал”, нотариална заверка и др., при необходимост.

Срокът за подаване и отваряне на офертите е посочен в секция „График“ на процедурата в ЦАИС ЕОП.

Офертите ще бъдат разгледани от назначена от Възложителя комисия за разглеждане и оценка, която ще започне своята работа на датата и часа за отваряне на офертите, определени в обявлението в ЦАИС ЕОП.

С подписването на офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице. С подписването на офертата се потвърждава верността на документи, които не са представени в оригинал.

2. Документите по т. 1. се криптират с уникален ключ, генериран в интернет браузър на потребителя.

Документите за участие, се съхраняват в платформата в криптиран вид до тяхното отваряне.

2. Документите по т. 1. се криптират с уникален ключ, генериран в интернет браузър на потребителя.

3. Генерираният ключ се съхранява единствено от участниците, които следва да декриптират с него офертата в платформата, в периода от:

$1·       изтичането на срока за получаване на оферти до посочените в обявлението дата и час за тяхното отваряне;

$1·       изпращането на съобщението за отваряне на ценовите предложения до обявените дата и час за тяхното отваряне.

2.Съдържание на офертата

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. Участникът представя документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП:

А. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя.

Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен видпо образец, утвърден с акт на Европейската комисия. За настоящата процедура Възложителят е създал образец на ЕЕДОП, чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор. Генерираният файл е на разположение на заинтересованите лица по електронен път в профила на поръчката в ЦАИС ЕОП. В него участниците попълват необходимите данни. ЕЕДОП трябва да бъде подписан с електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП при условията на чл. 40 и 41 от ППЗОП.

Попълненият от участниците ЕЕДОП се предоставя като отговор на въпрос 1.1. в Раздел „Изисквания за лично състояние и критерии за подбор“ профила на настоящата процедура в ЦАИС ЕОП. Участниците разполагат с възможността да попълнят ЕЕДОП директно в платформата ЦАИС ЕОП като използват бутона „Попълни ЕЕДОП“ във въпрос 1.1. в Раздел „Изисквания за лично състояние и критерии за подбор“ профила на настоящата процедура в ЦАИС ЕОП.

В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

$1ü    Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по раздел III, т. 1 подточки 1.1, 1.2 и т.1.7 и т.2 подточка 2.4, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващия разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В ЕЕДОП могат да се и съдържат обстоятелствата по раздел III, т. 1 подточки 1.3 до 1.6 и т.2 подточки 2.1 до 2.3. В този случай подписващият изрично посочва в ЕЕДОП, че разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по раздел III, т. 1 подточки 1.1, 1.2 и т.1.7 и т.2 подточка 2.4 се попълва в отделен ЕЕДОП подписан от съответното лице.

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по раздел III, т. 1 подточки 1.3 до 1.6 и т.2 подточки 2.2 и т. 2.3, както и тези свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

Когато документи свързани с участие в обществената поръчка се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната власт на упълномощеното лице.

$1ü    Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка, но ще ползва капацитета на трето/и лице/а представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. По отношение на третите лица не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата съгласно раздел III, т.1, 2, т.3.1, 4 и т.5 от настоящата документация.

$1ü    Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка, но ще ползва капацитета на подизпълнител/и предоставя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки подизпълнител. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата, съгласно III, т.1, 2, т.3.1, 4 и т.5 от настоящата документация.

$1ü    Когато участникът (икономическият оператор), е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, ЕЕДОП се представя за всяко от лицата, включени в обединението поотделно.

1.1 Участниците посочват в част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“от ЕЕДОП: третите лица чиито капацитет ще използват, както и евентуалните подизпълнители ако възнамеряват да ползват такива. В случай че няма да използват такива следва да се попълни част II Информация за икономическия оператор, Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“.Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.

1.2 Участниците декларират в Част III Основания за изключване от ЕЕДОП:

1.2.1 Основания за изключване, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ на ЕЕДОП информация относно наличието или липсата на основания по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, а именно наличието или липсата на осъждане за престъпления по: чл. 321 и 321а от НК (участие в престъпна организация); чл. 301 – 307 от НК (корупция); чл. 209 - 213 от НК (измама); чл. 108а от НК (терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности и изпиране на пари или финансиране на тероризъм); чл. 253, 253а или 253б от НК; чл. 192а от НК и чл. 159а – 159г от НК (детски труд и други форми на трафик на хора).

1.2.2 Основанията за изключване, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на ЕЕДОП информация относно наличието или липсата на основания по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, а именно наличието или липсата на осъждане за престъпления по чл. 255б от НК (престъпления против осигурителната система) и чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

1.2.3 Основания за изключване, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“на ЕЕДОП информация относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 – т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

1.2.4 Основания за изключване, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ на ЕЕДОП с отбелязване на отговор [да] или [не] информацията относно наличието или липсата на специфични национални основания за изключване, а именно:

- на основания по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: наличието или липсата на осъждане за престъпления по чл. 172 (престъпления против трудовите права на гражданите); чл. 194-208 и чл. 213а-217 (престъпления против собствеността - кражба, грабеж, присвоявания, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие); чл. 219-252 (престъпления против стопанството - общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления против митническия режим, престъпления против паричната и кредитната система); чл. 254а-255а и чл. 256-260 (престъпления против финансовата и данъчната системи) и чл. 352 – 353е (престъпления против народното здраве и против околната среда) от НК;

- на основания по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП: нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

- наличие на свързаност по чл. 107, т. 4 от ЗОП;

- наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са приложили изключението по чл. 4 от него;

- обстоятелствата по чл. 87 от Закона за противодействие на корупцията.

1.4 Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид и електронно подписан от задължените лица като отговор на въпрос 1.1. , в Раздел „Изисквания за лично състояние и критерии за подбор“в процедурата в ЦАИС ЕОП.

2.Участникът представя документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. Предприетите мерки, съгласно чл. 56 от ЗОП, се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи, като отговор на въпрос 1.2. в процедурата в ЦАИС ЕОП.

3. Участник – обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ за създаване на обединението, като го прикачи в отговор на въпрос 1.3. в процедурата в ЦАИС ЕОП. Документът за създаване на обединението следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

3.1 правата и задълженията на участниците в обединението;

3.2 разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително солидарност на отговорността;

3.3 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3.4 представляващ обединението партньор.

4. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения, като ги прикачи в отговор на въпрос 1.4. в процедурата в ЦАИС ЕОП.

5. Участниците са длъжни при поискване от страна на Възложителя при разглеждане на документите, свързани с участие в обществената поръчка, да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.

6. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Б. Документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП:

$11.     Техническо предложение, съдържащо:

а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, методиката за оценка и изискванията на възложителя. /Образец №2/.

Участниците следва да прикачат своето предложение за изпълнение във въпрос 2.1. в Раздел „Техническо предложение“ профила на настоящата процедура в ЦАИС ЕОП.

Участник се отстранява от процедурата:

$11.     Ако е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, Техническата спецификация, Техническите проекти и настоящата документация;

$12.     Ако е представил предложение, в което се установят вътрешни противоречия и/или несъответствия между съдържанието;

$13.     Ако в представеното предложение за изпълнение на поръчката се установят несъответствия с предмета на поръчката и/или с разпоредби на действащата нормативна уредба и/или с изискванията на Възложителя;

$14.     Ако е представил предложение, в което липсва График за изпълнение на поръчката като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката“ или представеният График за изпълнение на поръчката съдържа технологична несъвместимост на отделните дейности и/или строително - монтажни работи, и/или не съответства на останалите части от офертата на Участника, и/или на изискване на Възложителя.

$15.     Ако срокът за изпълнение на поръчката в представения График за изпълнение на поръчката се различава от предложения срок за изпълнение на поръчката в образеца на предложение за изпълнение на поръчката.

$16.     Участник, в чиято оферта е предложен по-дълъг срок за изпълнение от максималния обявен от Възложителя срок, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

б) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП.

Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, като маркира отговор „да“ на въпрос 2.2 в процедурата в ЦАИС ЕОП. В случай, че при изготвяне на офертата не са спазени тези задълженията, участникът отговаря с „не“. Отговор „не“ води до отстраняване на участника от процедурата.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към дейностите, предмет на поръчката, както следва:

$1üОтносно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите, информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg;

$1üОтносно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи с посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адрес: гр. София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, телефон: 02/ 940 6237; интернет адрес: www.moew.government.bg

$1üОтносно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443.

в) Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, като отговор на въпрос 2.3. в процедурата в ЦАИС ЕОП. Ако в представеното предложение за изпълнение на поръчката се съдържа информация, която е конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, участникът следва да приложи документ, в който е описана конфиденциалната информация.

Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

2. Ценово предложение, което обхваща предложена цена и всички други предложения по показатели с парично изражение. Ценовото предложение е изготвено по образец от Възложителя в ЦАИС ЕОП. /Образец №3/.

Участникът се съгласява с условията на Възложителя като предлага цени, съгласно приложеният образец.

Участниците следва да прикачат своето ценово предложение във въпрос 3.1. в Раздел „Ценово предложение“ профила на настоящата процедура в ЦАИС ЕОП.

2.1. Количествено-стойностна сметка по Образец.

Като част от ценовото предложение се представя задължително приложената КСС по образец, която съдържа конкретните предложения за единични цени за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката. Липсата на предложение или отговор „0“ води до отстраняване на участника от процедурата.

Цените следва да бъдат представени в български лева (BGN)без начислен ДДС, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от цената на договора, без включен ДДС. Гаранцията се представя след подписването на Договора за обществена поръчка, при предвиденото в Закона за обществените поръчки с оглед обявяване на обществената поръчка при условията на чл.114 от ЗОП – след получаване на известие от Възложителя за стартиране на изпълнението по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, която представлява 100 % върху размера на аванса по Договора и се освобождава до три работни дни след връщане или усвояване на аванса.

Освобождаване на Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставени средства – в срок от 3 дни от настъпване на събитието доказващо и удостоверяващо изпълнение на договорените дейности покриващи авансовото плащане.

Гаранциите се предоставят в една от формите, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП:

а) парична сума, платима по банкова сметка на Възложителя. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката, за която се внася гаранцията.

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на обществената поръчка съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на изпълнителя. Банковата гаранция следва да е валидна при сключване на договора.

в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на обществената поръчка съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на изпълнителя. Гаранцията по настоящата буква може да се предостави само когато стойността на авансово предоставените средства, съответно на гаранцията за изпълнение, е равна или по-малка от 500 000 лв.

Застраховката следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя. Застраховката следва да е валидна при сключване на договора. В случай, че участникът, избран за изпълнител, представи Гаранция за обезпечаване на изпълнението под формата на застраховка, при подписването на договора той представя на възложителя и доказателства, че дължимата по застраховката премия е изцяло платена.

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

$11.1.      Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

$11.2.         Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

$11.3.      Когато Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на банката издател, съответно на застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от възложителя, съдържащо неговата декларация, че изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения или e налице друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение, се задължава да изплати на възложителя в срок до 15 (петнадесет) дни, от датата на получаване на искането претендираната от възложителя сума.

$11.4.      Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

$11.5.      Участникът, определен за изпълнител следва да поддържа актуална валидността на гаранцията за изпълнение на договора при удължаване на срока за изпълнение на поръчката.

$11.6.      Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора.

$11.7.      Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение на СМР са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

            Текстът на банковата гаранция и на застраховката се съгласува предварително с възложителя при сключването на договора. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

            Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

            Гаранцията за изпълнение трябва да е представена към момента на подписване на договора за обществената поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ VII. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА.

 

А. Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите. Обявяване на резултатите от проведената процедура.

1.1. Възложителят назначава Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите със заповед, в която определя:

•поименния състав и лицето, определено за председател;

•сроковете за извършване на работата;

1.2.Комисията се състои от нечетен брой членове, като в състава й могат да бъдат включени и външни лица.

1.3.По отношение на членовете на комисията не трябва да e налице конфликт на интереси.

1.4.Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията, включително да опазват документите от неправомерен достъп.

1.5.Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се водят единствено от закона.

1.6. Членовете на комисията декларират липсата на конфликт на интереси с участниците и с лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

1.7.Всеки член на комисията по т. 1.1 е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:

•по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;

•е налице или в хода на провеждане на процедурата е възникнал конфликт на интереси.

Възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с участник.

В тези случаите възложителят определя със заповед нов член.

1.8.В случаите по предходната точка действията на отстранения член, свързани с разглеждане на документите за участие и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член.

1.9. При промяна в датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез публикуване на съобщение в публичната преписка на поръчката.

1.10.Офертите се отварят чрез централизираната електронна платформа. Председателят на комисията декриптира получените оферти, след изтичане срока за тяхното подаване, в датата и часа, посочени в обявлението за обществената поръчка. След декриптирането им в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението (когато е приложимо), както и датата и часа на подаването.

1.11.Комисията продължава своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критерия за подбор и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критерия за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници.

1.12. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

1.13.Възможността по предходната точка се прилага и за подизпълнителите и трети лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговаря на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

1.14.Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП), новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

1.15.След изтичането на срока по т.1.12 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критерия за подбор.

1.16.При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

1.17.При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.

1.18.Комисията разглежда офертите на допуснатите участници, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критерия за подбор, както и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

1.19.Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето, чрез автоматично генерирани съобщения в платформата.

1.20.Комисията отваря ценовите предложения на участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя. Ценовите предложения автоматично се визуализират в публичната преписка на поръчката след декриптиране от председателя на комисията.

1.21. Възложителят изисква представяне в 5-дневен срок на обосновка за начина на образуване на предложение в офертата на участник свързано с цена или разходи, когато то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от:

1. средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка - при допуснати до оценяване три или повече оферти;

2. обявената прогнозна стойност, а когато това не е приложимо - от друга предварително определена от възложителя подходяща и обективна база за сравнение, посочена в обявените условия на поръчката - при допуснати до оценяване една или две оферти.Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност, свързани със следните обстоятелства:

-икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

-избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

-оригиналност на предложеното от участника решение;

-спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

-възможността на участника да получи държавна помощ.

1.22.При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участника да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни да обосноват предложената цена или разход.

1.23.Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи, предлага участника за отстраняване от процедурата.

1.24. Не се приема оферта, когато при оценяване на обосновката се установи, че в офертата не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10.

1.25. Не се приема оферта, когато при оценяване на обосновката се установи, че е получена държавна помощ, за която участникът не може да докаже в предвидения срок, че е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

1.26.Комисията класира участниците, съгласно критерия за оценка.

Когато участниците не могат да бъдат класирани по посочения начин, класирането се извършва чрез жребий. Когато жребият се извършва извън платформата, при неговото провеждане могат да присъстват представители на участниците.

1.27. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП.

1.28.Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

1.29.Комисията изготвя Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за резултатите от работата си, който съдържа:

1).състав на комисията;

2). участниците в процедурата;

3).класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо;

4).в случай на прекратяване на процедурата - посочване на правното основание и съответни мотиви;

5).Предложение за отстраняване на участници заедно със съответните мотиви - когато е приложимо;

6). описание на представените мостри, снимки или макети - когато е приложимо.

1.30. Протоколът по чл.181, ал.4 от ЗОП на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др.

2.1.Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата в 10 (десет) дневен срок след утвърждаване на доклада по т. 1.27 от документацията.

2.2.Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

•не са налице основанията за отстраняване, освен в случаите по чл. 54, ал. 4 и 5 от ЗОП и отговаря на критерия за подбор;

•офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

2.3.Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение когато:

•не е подадена нито една оферта за участие;

•всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

•първият и вторият класиран откаже да сключи договор;

•са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

•поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключи договор за обществена поръчка;

•всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който възложителя може да осигури;

•отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

•са необходими съществени промени в условията на поръчката, които биха променили кръга от заинтересованите лица.

2.4.Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

•е подадена само една оферта и/или заявление за участие;

•има само едно подходящо заявление за участие;

•участникът класиран на първо място откаже да сключи договор или неизпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП или не докаже, че не са налице основанията за отстраняване от процедурата

2.5.Възложителят може да отмени влязло в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или чл. 110, ал. 2, т. 4 от ЗОП

2.6.Участниците се уведомяват за решенията в три дневен срок от тяхното издаване чрез съобщение на потребителските профили на участниците в платформата, към което е прикачено съответното решение. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.

 

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. В съответствие с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП след влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

            2. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

          - представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

            * Възложителят при сключване на договора не изисква документи, които:

1. вече са му били предоставени и са актуални. В този случай преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални;

2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;

3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Съгласно чл. 70 от ППЗОП когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

3.1. откаже да сключи договор;

3.2. не изпълни някое от условията по т. 2, или

3.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

4. В случаите по т. 3 Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

5. Когато определеният за Изпълнител участник откаже да сключи договор, Възложителят прекратява процедурата или определя за Изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно.

6. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

7. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на Изпълнител.

8. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

9. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска при наличие на някое от основанията по чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

IX. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

  1. 1.         Общи указания - разяснения

$11.1.         При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни - преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.

$11.2.         Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата

2. Обменът на документи и съобщения между Възложителя и участниците в процедурата се осъществява чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП – ЦАИС ЕОП и правилата за нейното използване.

3. Възложителят осигурява чрез профила на купувача на НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен, който се поддържа на централизирана електронна платформа (ЦАИС ЕОП), публичност на информацията по чл. 36 от ЗОП, както и друга относима информация във връзка с възлагането на обществената поръчка по преценка на Възложителя, съгласно ЗОП и ППЗОП.

4. Участниците се уведомяват за решенията по чл. 22, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗОП в тридневен срок от тяхното издаване чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено съответното решение. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.

X. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

 

$11.     Подлежащи на обжалване актове

Всяко решение в процедурата за възлагане на обществената поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

$12.     Подаване на жалба

2.1. Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.

2.2.      Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.

Настоящите указания за участие в обществената поръчка са разработени и са част от Документацията за обществената поръчка, съгласно чл. 31, ал. 3 от Закон за обществени поръчки (ЗОП). По неуредените въпроси от настоящата документация, ще се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението и документацията за обществената поръчка.