Документи

Заглавие
Прием в първи клас
Седмично разписание
Организация на учебния ден
План за квалификационна дейност
План за контролна дейност на директора
Учебен план
График за консултации -ІI срок
Годишен план
На училище без тежест
Правилник на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Стратегия за развитие 2016-2020
Екшън-план Covid-19
Уведомление-7 дни
Какво трябва да знаят родителите
Уведомление-3 дни
Декларация за поверителност
Етичен кодекс
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
План за работата на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище
Информация за същността на социалните услуги
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ,НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
Лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Процедура за докладване на насилие