Документи

Заглавие
Правилник на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Стратегия за развитие 2016-2020
Какво трябва да знаят родителите
Екшън-план Covid-19
Седмично разписание
Уведомление-7 дни
Уведомление-3 дни
Декларация за поверителност
На училище без тежест
Годишен план
Етичен кодекс
Учебен план
Организация на учебния ден
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
План за работата на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище
Информация за същността на социалните услуги
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ,НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
Лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Процедура за докладване на насилие
Идентификатори отсъствия
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия
План за контролна дейност на директора
СФУК