Документи

Заглавие
Национална програма „Заедно за всяко дете“
Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“
Свободни места за ученици
Инструктажи
Проект "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи"
Занимания по интереси
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“
Седмично разписание
Организация на учебния ден
План за квалификационна дейност
План за контролна дейност на директора
Учебен план
График за консултации -І срок
Годишен план
На училище без тежест
Правилник на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Стратегия за развитие 2016-2020
Уведомление-7 дни
Какво трябва да знаят родителите
Уведомление-3 дни
Декларация за поверителност
Етичен кодекс
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи