План за работата на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

 

                                                                 П Л А Н 

за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз”съгласно заповед  РД 09-611/18.05.2012 г. на МОМН 

гр. Шумен - 2017 година

Състав на съвета

1. Председател: Илияна Иванова помощник-директор        

2. Членове:

Маргарита Стоянова– учител

Полина Миланова - учител

Виолета Ив. Димитрова  - учител 

 І. Предмет

   Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

   Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в Българи,” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ.

 ІІ. Цел

    Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

 ІІІ. Задачи:

1.      Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище.

2.      Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище.

 ІV. Общи положения

  1. Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът  се ръководи  от заместник-директор и  включва училищния психолог , учители, ученици и родители.

2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.

3. Комплексът от превантивни мерки включва всички възможни аспекти и форми на тормоза, фокусира вниманието върху участието на всички групи и  се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност.

4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище

5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.

6. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми.

Д Е Й Н О С Т И:

І. Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище:

 1. Сформиране на училищен координационен съвет.

      Срок: 30.09.2017 г.

      Отг. И. Иванова

2. Оценка на проблема, през мнението на учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран въпросник.   

                                                                                         Срок: 20 ноември 2017 г.

                                                                                          Отг.: М. Стоянова,П . Миланова

 3.  Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса.

Срок: 30 ноември 2017 г.

Отг.:   класните ръководители

 4.   Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз.

Срок: ноември 2017 г.

Отг.:    Сн. Николова

 5. Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от резултата от оценката на проблема.

Срок: януари 2018 г.

Отг.:    Директора

6.   Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок: декември 2017 г.

Отг.:  Координационен съвет и класните ръководители

 7. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с: превенция на тормоза и правата и задълженията на децата. Изложба от детски рисунки.

                                                                                          Срок: 30 март 2018 г.

Отг.:   В. Димитрова

     кл.  ръководители

8.    Провеждне на индивидуални консултации с деца понасящи или извършители на тормоз.

                                                                                       Срок: октомври 2017 г. – май 2018 г.

                                                                                       Отг. Уч. координационен съвет

 ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа:

 1. Разработване и приемане на правила и процедури за работа с:

1.1    Дете, жертва на тормоз;

1.2    Дете, упражнило тормоз;

1.3    Деца, които помагат и подкрепят тормоза;

1.4    Децата наблюдатели.

Срок:  декември 2017г.

Отг.:   Уч. координационен съвет

2. Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения.

Срок:  декември 2017г.

Отг.:   Уч. координационен съвет

 3. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

                                                                                        Срок: октомври 2017 г. – май 201 8г.

 Отг.:  кл. ръководители

 4. Да се създаде единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в училището. Регистърът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки.

Срок:  20 ноември 2017 г.

Отг.:   Уч. координационен съвет


Дейност

Материален ресурс

Финансов ресурс

Друг ресурс

1.

Сформиране на училищен координационен съвет.

 

 

 

 

2.

Оценка на проблема, през мнението на учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран въпросник.

Хартия за анкетни карти -                    листа А4 – 2 пакета

10,00 лв.

Време – 1 ЧК

 

3.

Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с него – честота на булинга, форми, рeзултати, последствия, налични и липсващи правила.

Карта с кодове.

Таблица за отчитане.

 

Време – 5 дни.

4.

Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса.

Цветна хартия за изработване на информационни материали – 1 пакет.

7,00 лв.

Време – 1 ЧК

5.

Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз.

 

300 лв. за обучение.

 

6.

Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от резултата от оценката на проблема.

Камери за вътрешно наблюдение

300 лв.

Дежурство на учители

7.

Разработване на процедури за реагиране в ситуации на тормоз.

Хартия за отпечатване на процедурите и  разпространение.

6,00 лв.

Време – 1 ден

8.

Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

 

 

Време – 6 дни

9.

Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с:

Цветна хартия за изработване на информационни материали – 2 пакета.

14,00 лв.

Време – 20 дни

 

а) превенция на тормоза;

 

 

Време – 10 дни

 

б) правата и задълженията на децата;

 

 

Време – 10 дни

10

Запознаване на децата с аспектите на насилието и начините за справяне с него.

 

 

Време – 10 дни

11.

12.

Провеждне на индивидуални консултации с деца понасящи или извършители на тормоз.

Набиране на данни и анализ на профила на ученика, използващ булинг

 

 

 

 

12 лв.

 

 

 

Време – 1 час.

 

 

 

 

 

 

Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа

 

 

 

13

Разработване и приемане на правила и процедури за работа с:

 

 

Време – 5 дни

 

Дете, жертва на тормоз

 

 

 

 

Дете, упражнило тормоз

 

 

 

 

Деца, които помагат и подкрепят тормоза

 

 

 

 

Децата наблюдатели

 

 

 

14

Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения

 

 

Време – 5дни

15

Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

 

 

 

16

Да се създаде единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в училището. Регистърът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки.

 

 

Време – 3 дни