Начално училище „Княз Борис І” град Шумен

                    ул.”Тотлебен” № 20, тел.054/874893 , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Утвърждавам :…………………

Валерий Георгиев-директор

 

Стратегия за развитие

 на НУ „Княз Борис I“ гр.Шумен

през периода 2016-2020 година

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Начално училище "Княз Борис I" гр.Шумен по смисъла на чл.25,ал.1 от ЗПУО е институция,в която се обучават,възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и начален етап на основното образование .В училището са създадени условия за интегрирано възпитание и обучение ,което се провежда на книжовен български език .По смисъла на чл.29,ал.1 от ЗПУО училището като институция е юридическо лице.По смисъла на чл.34,ал.1 от ЗПУО  училището е общинско,като сградата му е публична общинска собственост съгласно издаден акт № 266/1998г.

 Училищното образование в НУ"Княз Борис I" гр.Шумен осигурява обучението и възпитанието на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните способности и очакванията за успешна реализация в гражданското общество.  За обучаваните ученици се осигурява възможност за завършване на начален етап на основно образование при усвояване на общообразователния минимум .

 В училището в съответствие с възможностите и интересите на децата и учениците в свободното им време се организират дейности от областта на изкуството, науката техниката и спорта  .

  Организацията на учебния ден е полудневна,като обучението на учениците се осъществява на две смени при петдневна учебна седмица.За  учениците от I и II  клас е въведено целодневно обучение в сборни групи,при която задължителните учебни часове се съчетават с часове за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих.За целта и в съответствие с изискванията в училището се изработва седмично разписание на учебните занятия,което е съобразено с изискванията на РИОКОЗ.

  Училището се управлява от директор.Основните въпроси се обсъждат и решават от педагогически съвет.

Обучението и възпитанието на учениците се осъществява съгласно ЗНП и нормативни актове по неговото прилагане.

  За подпомагане цялостната дейност към училището може да се изгражда училищно настоятелство като независимо доброволно сдружение като същото е юридическо лице с нестопанска цел .

Училището членува в Шуменското училищно настоятелство.

  В училището се приемат ученици в I-ІV клас

  В училището могат да се приемат и чужди граждани в съответствие със законите и подзаконови нормативни актове

Данни за броя на учениците,записани в І клас на НУ"Княз БорисІ" гр.Шумен през последните 5 години показват  тенденция към запазване на  броя на учениците в паралелките и групите.

Статистика за броя на учениците  през последните 5 години показва

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2017/2018

347

15

2016/2017

362

16

2015/2016

359

16

2014/2015

363

16

2013/2014

357

16

2012/2013

361

16

 

 

Персонал :

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

2017/2018

8

25

2016/2017

8

25

2015/2016

8

25

2014/2015

 8 25 

2013/2014

 8 25 

2012/2013

 7 25 

 

 

 

  

 

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.

- Успешна реализация на план-приема на ученици.

- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява ифинансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

-

 Мотивирани ученици, подбрани с конкурс (приложимо е само за СУ и гимназии)

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

- Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси, ДЗИ.

- Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

- Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

- Предоставяне на качествено образование.

- Включване на учителите в различни форми на квалификация.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

- Разширяване на сградния фонд – чрез построяване на физкултурен салон и допълнителни класни стаи.

- Обновяване и възстановяване на дейността на Училищното настоятелство. - Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

- Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите съветници на ученици и родители.

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Понижаванена нивото на подготовка на новоприетите ученици.

- Недостатъчен брой класни стаи.

- Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети.

- Липса на добри условия за извънкласни дейности.

- Липса на съвременна спортна база.

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

- Недостиг на финансиране.

- Намаляване на броя на учениците.

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

- Влошен психоклимат сред педагогическия персонал.

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НАУЧИЛИЩЕТО ДО 2020 ГОДИНА

МИСИЯ

            1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

            2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности

            3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

            4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

            5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

            6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

            7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

            8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

ВИЗИЯ

            1.Начално училище „Княз Борис I“ гр.Шумен ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с начален етап на училищна подготовк  1. – 4. клас;

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

            3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

           4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО , с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

            5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

            6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, който ще направи оценка и ще осъществи общата и  допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

            7. Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност.

            8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

            9. Ще се стремим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.

           10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Здраве“, „Училищен плод“, „Училищно мляко“ .

            13. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на региона, на и на родината ни, както и училището ще се включи в различни интеррелигиозни проекти.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

- Високо развитие на:

-родноезиковата подготовка,

-чуждоезиковата подготовка,

-подготовката в областта на информационните технологии .

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Висок професионализъм на педагогическия екип.

- Ефективна управленска дейност

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

- Повишаване качеството на процеса на обучение и постигане на ДОС.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и осигуряване на допълнително финансиране.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

- Разширяване на автономността на субектите в училище.

- Хуманизация на процеса на образование.

- Иновативност и творчество.

- Толерантност и позитивна етика.

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

- Чрез средства от бюджета на училището.

- Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

- Чрез участие в проекти.

- Чрез дарения.

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ)      

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на класните стаи 

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември
2016 г.

5.

Обзавеждане на специализирания кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет

ноември
2016 г.

9.

Довършителни ремонтни дейност
и финализиране на проекта по ПУДООС

Проекс

ноември

2016 г.

10.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет

постоянен

11.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

12.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Без свободен час“, както и „Училищно мляко“,“Твоят час“

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

13.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище „Стилиян Чилингиров“

Смесено финансиране

постоянен

16.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания,

Делегиран бюджет, 129 ПМС

постоянен

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

- Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Назначаване на педагогически специалисти за осигуряване на приобщаващото образование и подкепа на личностното развитие

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

 

 

Назначаване на ресурсен учител и психолог.Сформиране на екипи.Разработване на програми за приобщаващо образование.Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

- Ефективна управленска дейност.

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

- Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

- Изграждане на ръководен екип.

- Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.

- Материална база и допълнително финансиране.

1. Работа по привличанена спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Разширяване на сградния фонд и построяване на физкултурен салон.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Основни ремонти на ВИК и ел.инсталации.

8. Ремонт на физкултурния салон

9. Текущи ремонти в класни стаи.

10. Обезпечаване наподходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи..

 Ефективна рекламна кампания.

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.