Безопасност на Движето по Пътищата (БДП)

Мерки за БДП

НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТИЩАТА В УЧИЛИЩЕТО

 

ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БДП

$1Ø  В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

1. Разработва се своевременно тематично годишно разпределение на учебното съдържание по БДП .

2. Определя се за всеки ученик от първи и втори клас, съвместно с родителите му, най-безопасният път от дома до училището и обратно. На учениците от трети клас се препоръчва да спазват безопасни маршрути за придвижване.

3. Консултират се ученците и техните родители за осигуряване на учебния процес с учебни тетрадки и помагала по БДП.

$1Ø  ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА:

1. Провеждане на качествен и ефективен учебен процес по БДП, за който учителите пряко отговарят.

2. Задължително отразяване в електронния дневник на всеки клас на преподаденото учебно съдържание, съгласно съответната учебна програма.

3. Провеждане в края на последния час за деня на „Петминутка“. Тя също се отразява в електронния дневник на класа . След завършване на учебните занятия, учениците се извеждат извън училище до пешеходната пътека и се изчаква разотиването им.

4. В края на всеки срок, на учениците се провежда тестова проверка по БДП.

5. Постоянно обновяване и поддържане на учебното материално-техническо и дидактическо осигуряване на учебния процес по БДП.

6. Непрекъснато поддържане и повишаване на квалификацията на учителите и членовете на училищната комисия по БДП.

$1Ø  В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА:

1. Извършване на преглед на материалното и дидактическото осигуряване на обучението по БДП .

2. Заявяване при необходимост от квалификация на учителите по БДП .