НВО-4 клас

Национално външно оценяване - ІV клас
2023/2024 учебна година

Информация за родители и ученици на НУ "Княз Борис I" - гр. Шумен

 

27 май 2024 г. (понеделник)                                                                             
Национално външно оценяване  по български език и литература 
 
Начало на изпита 10:00 часа
 
28 май 2024 г. (вторник)
Национално външно оценяване  по математика 
 
Начало на изпита 10:00 часа

 

Инструктаж на ученика-НВО

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА
ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА IV КЛАС
 
Преди началото на изпита ученикът:
1. влиза в залата, в която е разпределен по списък;
2. заема определеното работно място, обозначено с етикет с неговото име, не по-късно от 9,45
часа;
3. изключва телефона си и го предава на квестора, който го поставя на видно място, в
прозрачен плик с името на ученика;
4. получава от квестора индивидуална бланка за отговори, в която предварително са вписани
трите му имена и входящият му номер.
5. изслушва внимателно и стриктно изпълнява инструктажа с изискванията за провеждане на
изпита;
6. подготвя личните си пишещи и други средства, необходими за изпита – химикалка, която
пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник.
Ученик с нарушено зрение носи и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за
чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични
средства;
7. не разменя с други ученици и не използва вещи и пособия;
 
По време на изпита ученикът:
 
1. получава от квестора изпитния тест и се запознава с начина на работа с него;
2. не преписва върху индивидуалната бланка за отговори отбелязаното от квестора на дъската
начало и край на изпита;
3. прочита внимателно условието на всяка задача и всеки въпрос и отбелязва верния според
него отговор върху индивидуалната бланка за отговори, като на въпросите с избираем
отговор в кръгчето със съответната буква вписва знака Х, а отговорите на въпросите със
свободен отговор пише на предвиденото за това място;
4. пренася отговорите си на въпросите от теста върху индивидуалната бланка за отговори, тъй
като единствено тя подлежи на проверка и оценяване, макар и да се допуска отбелязване на
отговора и върху изпитния тест.
5. слуша внимателно и стриктно изпълнява инструкциите, които се чуват от аудиофайла на
изпита по български език и литература, и записва диктовката на предвиденото за това място
в индивидуалната бланка за отговори;
6. не шуми и не извършва действия, които възпрепятстват работата на останалите ученици.
7. напуска залата при необходимост след изтичане на 30 минути от началото на изпита или
окончателно по всяко време след това, в случай че е приключил и предал надлежно
изпитната си работа;
8. не преписва от работата на друг ученик, от хартиен носител или от технически устройства
(мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.) и не използва мобилен телефон или друго
техническо средство за комуникация, защото при тези нарушения се отстранява от изпит и
изпитната му работа не се оценява;
9. не изнася от залата изпитни материали или информация за съдържанието им;
10. не поставя знаци, имена и др. (с изключение на онези, които са част от изпитния материал
и може или трябва да бъдат отбелязани в някой от отговорите) върху индивидуалната
бланка, защото се санкционира с анулиране на изпитната работа.
 
След приключване на работата ученикът:
 
1. дава знак на квестора, че е приключил да работи и му предава от мястото си индивидуалната
бланка за отговори, изпитния тест и листовете за чернова (ако е ползвал такива);
2. подписва се в протокола на квестора и незабавно напуска залата.
 
Бележка: В случай на извънредно положение спазва всички мерки за намаляване на рисковете
от неблагоприятни последици в съответствие с действащите към момента разпоредби на
министъра на образованието и науката;