Прием първи клас

Електронната система за прием на първокласници за учебната 2024/2025 година в училищата на територията на град Шумен ще бъде отворена на 3 юни, съобщават от пресцентъра на Общината. От 10.01 часа на тази дата чрез платформата родителите могат да регистрират, редактират или отказват документи за прием. Кандидатстването за първо класиране ще продължи до 23.59 часа на 7 юни.

 
Първото класиране ще бъде обявено в 17.30 часа на 13 юни. Записванията на приетите деца в училищата ще започнат от 9.00 часа на 17 юни и ще продължат до 17.00 часа на 19 юни.
 
Свободните места за второ класиране ще станат ясни до 17.30 часа на 21 юни. Електронната система за прием отново ще бъде отворена на 24 юни в 10.00 часа, като крайната дата за затваряне е 26 юни в 23.59 часа. Резултатите ще бъдат публикувани на 1 юли до 17.00 часа. Записвания на децата ще се извършват от 9.00 часа на 2 юли до 17.00 часа на 3 юли.
 
За трето класиране свободните места ще бъдат обявени до 17.30 часа на 5 юли. Системата за кандидатстване за този етап ще е активна на 8 юли от 10.00 часа, като родителите могат да подават документи за прием на децата си до 23.59 часа на 9 юли. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на 10 юли до 17.00 часа. Записвания могат да се правят от 9.00 часа на 11 юли до 17.00 часа на 12 юли.
 
След приключването на електронния прием на 15 юли ще бъдат обявени списъците на записаните първокласници по училища и свободните места след третото класиране. До 14 септември ще бъдат попълнени и останалите свободни места по училища.

Начално училище „Княз Борис І” град Шумен

                   ул.”Тотлебен” № 20, тел.054/874893 , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАПОВЕД № 294 /26.03.2024 г.

На основание чл.258, ал.1 ,чл.259, ал.1, чл. 143, ал.1 и чл. 147 от ЗПУО , в изпълнение на чл.41,чл.42,чл. 43 и чл.46, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, обнародвана в ДВ бр.73/16.09.2016г.

УТВЪРЖДАВАМ

I.Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година, както следва:

1.Брой на паралелките в I клас- 3 паралелки;

2.Брой на местата в паралелките в I клас - 72 ученика;

3.Промяна броя на паралелките в останалите класове-без промяна

4.Свободни места в останалите паралелки :

-II клас- няма

-III клас-няма

-IV клас – 1

5.Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден- I - IV клас

Училищният план-прием е определен въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.

Когато с броя на децата в определена група се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с един или двама починали родители;

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. дете от семейство с повече от две деца;

6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

План-приемът е обсъден и одобрен от Обществения съвет на училището с Протокол № 2/26.03.2024г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение чрез поставяне на входа на училището и публикуване в училищния сайт.

Валерий Георгиев

Директор